Standardreglement

Bestyrelsen har i april 2008 opdateret foreningens standardreglement.
 
Orientering til medlemmerne,
 
Grundejerforeningen
Vedtægter, sidste ordinære, evt. ekstraordinære generalforsamling samt regnskab og budget findes på foreningens hjemmeside www.Iykkensgave.dk.
 
Antenneforhold
Foreningen modtager radio- og tv-signaler via Stofa kabel TV. Den enkelte grundejer kan for egen regning selv tilvælge sig ekstra ydelser. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bl.a. programpakker og sendefrekvenser, henvises til foreningens og Stofas hjemmesider www.lykkensgave.dk & www.stofa.dk. Foreningen er som sådan ikke involveret i Stofas udbud og andre forhold. Ved modtageproblemer eller andet skal man henvende sig direkte til Stofa. Inden kontakt til Stofa er det en god ide at spørge naboen, om man måtte have samme problem dér. Se i øvrigt deklarationens punkt 9.
 
Vand, kloak, varme
Information findes i deklarationen.
 
Rotter
Hvis en grundejer observerer rotter, har grundejeren pligt til at rette henvendelse til kommunen. Det er desuden en god ide at rette henvendelse til eget forsikringsselskab. Det kunne tænkes, at rotterne havde forvoldt skade på hus, kloakrør, brønde m.m.
 
Affald
Kommunen udsender hvert år en affaldsplan, hvori det fremgår, hvornår de enkelte affaldstyper afhentes. Planen kan fås ved henvendelse til kommunen.
 
Fællesarealer og veje
Foreningens fællesarealer vedligeholdes af et privat firma, der også tager sig af glatførebekæmpelse. Husk, at den enkelte ejer selv er ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse ud for egen parcel i hele boligvejens bredde og længde.
 
Parkering:
Information findes i deklarationen. Campingvogne og trailere må ifølge politivedtægten ikke stå parkeret i mere end 24 timer på parkeringspladsen. Parkeringspladserne ejes af grundejerforeningen, men på grund af foreningens størrelse er disse underlagt færdselslovens § 92 stk.1. Parkering skal finde sted mellem plantekummerne.  
 
HUSK: Da udsigtsforholdene mange steder ikke er optimale, og da der bor mange børn i vores område, henstilles det, at al kørsel foregår med lav hastighed.  
 
Hæk, hegn, træer, plankeværk:
Information findes i deklarationen.   Tilbygninger, carporte: Information findes i deklarationen.  
 
Tage: Ved udskiftning skal der anvendes mørke B5/B6-plader.  
 
Farver: Information findes i deklarationen.  
 
Husdyr: Husdyr må ikke være til gene for andre beboere.Uden for egen parcel skal hunde føres i snor, og hunden efterladenskaber skal fjernes af ejeren.  
 
Sociale arrangementer:  
 
Fastelavn: Grundejerforeningen afholder tøndeslagning for børn og voksne fastelavnssøndag. Bestyrelsen fremsender indbydelse om tid og sted.  
 
Sankt Hans: Grundejerforeningen afbrænder sankthansbål d. 23.06. Bestyrelsen udsender indbydelse, hvori også regler om brandbart og lovligt materiale til bålet m.m. fremgår. 
 
Taastrup Rundt, Tour de Hygge:
Grundejerforeningen står for et morgenarrangement i forbindelse med selve starten på løbet. Tid og sted vil blive bekendtgjort i indbydelse til medlemmerne.  
 
Nyhedsbreve:
Bestyrelsen tilstræber at udsende 4 nyhedsbreve om året.  
 
Gode ideer, kritik m.m.:
Har nogen et eller andet på hjerte vedrørende grundejerforeningen, er man altid velkommen til at kontakte foreningen. Dette kan også ske via vores hjemmeside.
 
Bestyrelsen lader denne skrivelse erstatte tidligere standardreglement fra november 1997.  
 
På bestyrelsens vegne,
Stanley Thomsen Formand
 
Sidst opdateret (onsdag, 16 april 2008) 
GF Lykkensgave 2019 | 2630 Taastrup - Danmark | lykkensgave@stofanet.dk